Skriv gärna till oss

Klotterkonsulten AKS AB`s miljöpolicy.

Eftersom kvalitet och miljöarbete är ett fortlöpande och utvecklande arbete förändras och förnyas hela tiden vår policy. Vi arbetar enligt ISO principen med egenkontroller och avvikelserapporter som viktiga delar av vårt dagliga arbete.

Varje arbetsinsats leder till en egenkontroll där det framgår vad som gjorts och vilket material som använts, när det kan tillämpas fotodokumenteras arbetet.

Vi använder endast leverantörer som är dokumenterat seriösa och som i tillämpliga fall underkastar sig kontroll av utomstående kontrollorgan som t.ex. kemikalieinspektionen. Förpackningar återanvändes eller lämnas för återvinning och leverantörerna är naturligtvis anslutna till REPA-registret.

Miljöpolicy för Klotterkonsulten AKS AB

Omfattning: Denna miljöpolicy omfattar alla som arbetar för Klotterkonsulten AKS AB, såväl underentreprenörer som nyöppnade filialer i Sverige.

Ansvar: Företagets VD är ansvarig för att alla arbetsledare förstår och efterlever miljöpolicyn, arbetsledarna är i sin tur ansvariga för att anställda under deras arbetsledning förstår och arbetar efter miljöpolicyns uppsatta mål.

Syfte: Att uttrycka vårt miljötänkande och öka företagets miljöengagemang. Referens: Miljöledningssystemet ISO 14 001

1. Vi skall minska och när så är möjligt eliminera all förorening av miljön. Vi skall endast använda godkända kemikalier och maskiner som ger minimala föroreningar på miljön. Avfall skall hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

2. Vi skall minska slöseri och förbrukning av material, bränsle och energi. Genom minskat slöseri minskar förbrukningen av jordens ändliga resurser.

3. Vi skall ligga steget före gällande lagstiftning. Miljöarbetet i företaget skall inte ses som ett tvång från myndighet, gällande lagar och allmänna opinionen, utan som ett konkurrensmedel och en investering i goda relationer med marknaden.

4. Vi skall eftersträva ständig utveckling för miljöns bästa. Vi skall integrera miljöarbetet i alla led i företaget, därigenom kommer vi alltid att ligga i spetsen för miljöarbetet inom vår bransch, vilket naturligtvis ger oss större konkurrenskraft. Alla nya metoder och produkter skall utvärderas ur miljösynpunkt och eftersom samtliga anställda är delaktiga i miljöarbetet kommer bestående resultat att skapas.

5. Vi skall informera kunder, leverantörer och andra intressenter om vårt arbete. Vi skall påverka våra leverantörer och kunder att påbörja ett aktivt arbete för miljöförbättring genom att önska samma miljöengagemang från dem, som vi själva har. All information om vårt miljöarbete skall vara öppen och korrekt gentemot anställda, myndigheter och kunder.

Stockholm januari 2003 Kristian Skibdal VD